GDS codes

Amadeus: OK CTADIO
Apollo-Galileo: OK F6431
Sabre-Abacus: OK 328915
Worldspan: OK CTAVD
Pegasus-DHISCO: OK 13701